Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1 Voorwaarden.

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Galgoshop-Boaz en op alle met u (afnemers van producten van Galgoshop-Boaz ) gesloten overeenkomsten.

1.2 Galgoshop-Boaz.nl is als volgt te bereiken:

E-mail: 24 uur per dag via email info@galgoshopboaz.com

2 Identiteit van de ondernemer

Galgoshop-Boaz.com

Adres: Taxandrialaan 57E, 6021XW, Budel

info@galgoshopboaz.com

www.galgoshopboaz.com

KvK: 52224368

BTW nummer: NL001153294B09

3 Bestellen

3.1 Bestellingen kunnen via de internetsite www.galgoshopboaz.com worden geplaatst.
3.2 Er is geen minimum bestelbedrag. Galgoshop-Boaz heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Galgoshop-Boaz uw bestelling in behandeling heeft genomen.

4 Prijzen

4.1 De in de laatst verschenen internetpagina van Galgoshop-Boaz vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.

4.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Galgoshop-Boaz bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

4.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, verzekering en wettelijke bijdragen.

4.4 Galgoshop-Boaz  is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

5 Levering

5.1 Aflevering door Galgoshop-Boaz vindt plaats door afgifte aan de eerste vervoerder. Leveringen van pakketten, buitenlandse post en brievenbuspost wordt uitgevoerd door PostNL of DHL. Bent u niet thuis, geen probleem. Bij levering door PostNL kan het pakket nog drie weken lang door u afgehaald worden op het postkantoor bij u in de buurt. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.

5.2 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico. Galgoshop-Boaz besteedt de verzendingen uit aan PostNL of DHL. Derhalve is Galgoshop-Boaz niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.

5.3 Galgoshop-Boaz  levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaalt is duurt het maximaal 4 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden. Indien produkten niet voorradig zijn kan het langer duren. Wanneer Galgoshop-Boaz  niet binnen 15 dagen kan leveren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kan er ofwel gezamenlijk een nieuwe levertijd overeen worden gekomen ofwel de overeenkomst kan ontbonden worden. In de praktijk verzenden wij 80% van de bestellingen binnen 48 uur na betaling.

5.4 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Galgoshop-Boaz in overleg met u een zowel wat prijs als kwaliteit vergelijkbaar ander artikel leveren.

5.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 7 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

5.6 Indien gewenst kan men de artikelen afhalen. Wij hebben geen winkel of showroom daarom voor het afhalen van uw artikel eerst een afspraak maken!

6 Betaling

6.1 U kunt op verschillende manieren betalen:

* U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze ING rekeningnummer: IBAN:

BIC:  t.a.v

Of via Paypal:

* U haalt de bestelde producten bij ons af en betaalt contant. U betaalt geen verzendkosten.

U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.

7 Retourrecht 

7.1  U heeft het juridisch recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van uw bestelling de levering te annuleren. Daarnaast heeft u het juridisch recht om geleverde artikelen (die bijvoorbeeld niet voldoen aan uw verwachting) tot 14 dagen na levering te retourneren. Uitzondering op het retourrecht betreffen artikelen die specifiek op verzoek van de klant gemaakt en besteld zijn. Deze artikelen kunnen niet retour gestuurd worden. De teruggezonden artikelen dienen onbeschadigd en ongebruikt schoon ( haren verwijderen van jasjes, kollen en mutsen) te zijn. Daarnaast dienen de teruggezonden artikelen voldoende gefrankeerd te zijn. Ongefrankeerde pakketten kunnen wij helaas niet accepteren. Deze worden geweigerd of de kosten worden bij de klant in rekening gebracht.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Galgoshop-Boaz  u de betaalde prijs, inclusief de verzend- en verzekeringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.3 Wanneer de door Galgoshop-Boaz  afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7.4 Retourzending van artikelen is voor uw eigen rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen.

8 Garantie

8.1 Galgoshop-Boaz garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan Galgoshop-Boaz de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door Galgoshop-Boaz als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Galgoshop-Boaz  worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 7.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Galgoshop-Boaz het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van Galgoshop-Boaz ), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Galgoshop-Boaz  niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek of wanneer de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.

9 Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Galgoshop-Boaz  met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 7 geregelde garantie.

9.2 Galgoshop-Boaz is niet aansprakelijk voor door leveranciers  verstrekte  en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Galgoshop-Boaz  beperkt tot het bedrag van de terzake verzonden factuur.

10 Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Galgoshop-Boaz  is gevestigd bevoegd, tenzij Galgoshop-Boaz  voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.